Vizyon, Misyon, Amaç ve Hedefler

Vizyon
 
» Eğitim, araştırma ve hizmetleri ile ülkemiz ve dünyada referans kabul edilen yenilikçi, girişimci lider bir sağlık üniversitesi olmak.

 

Misyon

» Sağlığın her alanında bilgi üreten ve uygulama sorumluluğu taşıyan, öğrenci odaklı, toplumun değer yargılarına ve farklılıklarına saygılı, dünya standartlarında eğitim ve hizmet vermek.

 

Amaç

» Sağlık alanında (disiplinler arası branşlar dahil) yüksek kalite ve özgünlüğün sağlanacağı tematik bir üniversite olmak,
» Ülkemizin sağlık sorunları üzerine araştırmalar gerçekleştirecek, katma değer oluşturabilecek, yüksek kaliteli araştırmacılar ve akademisyenler yetiştirmek,
» 2023 vizyonuna hizmet edecek şekilde, sağlık alanında AR-GE’ye ağırlık verip ülkenin ihtiyaçları çerçevesinde üretime katkı sağlamak.

 

Hedefler

» Alanında en iyiler arasından seçilen bir öğretim üyesi kadrosu oluşturmak,
» Öğretim elemanlarını teşvik eden bir alt yapı, ücretlendirme ve adil performans değerlendirme sistemi oluşturmak,
» Ülkemizin en nitelikli öğrencilerini üniversitemize kazandırmak, onlara destek sağlamak ve başarılarını ödüllendirmek,
» Kurumsal akreditasyonla birlikte, gerekli programlar için ulusal ve/veya uluslararası akreditasyonu gerçekleştirmek,
» Modern ve son teknolojilerle donatılmış temel bilim, araştırma ve beceri laboratuvarları kurmak,
» Türkiye Sağlık İnsan Gücü Durum Raporu ve Sağlıkta İnsan Kaynakları 2023 Vizyonu’nda belirtilen hedefler doğrultusunda birim ve bölümler açmak,
» Sağlıkta İnsan Kaynakları (SAİK) 2023 hedefleri doğrultusunda, ülkemizin ihtiyacı olan tüm sağlık mesleklerinde eğitim vermek,
» Yüksek Öğretim Kurulu ile işbirliğince tahsis edilen yeni sağlık branşlarında nitelikli öğretim elemanlarıyla en kaliteli eğitimin yapılmasını sağlamak,
» Tematik üniversite olma avantajını kullanarak, yatay–dikey, kendi içinde ve paydaşlarıyla entegrasyon gibi sağlık alanında görev geçişlerine imkân veren bir eğitim politikası yürütmek,
» Güçlü bir eğitim kadrosu ile lisansüstü programlara destek vermek,
» Yüksek Lisans ve Doktora programları için uluslararası bilim insanı dolaşım destek programları oluşturmak,
» Öğrencileri ilk yıldan itibaren araştırma projelerine yönlendirerek, mezun olmadan bir proje bitirmelerini sağlamak,
» Sağlık eğitimi verilen tüm fakülte / bölümlerde, öğrencilere sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde aktif eğitim alma ve hizmet sunma fırsatları oluşturmak.

Kalite Politikası

Kurumumuzun misyon, vizyon ve değerlerine bağlı kalarak;
»Meslek insanı yetiştirmek amacıyla sağlık alanındaki bilim ve teknolojilerdeki değişim ve gelişmeleri eğitim öğretim
aşamalarında uygulayarak öncü ve lider bir konuma taşımak,
»Bireysel yetenekleri keşfetmek için programlar hazırlamak paydaşlarına göre fark oluşturacak evrensel bir bakış
açısı kazandırmak,
»Uluslararasılaşma için başta dil ve son teknolojiyi kullanmak üzere zamanın gereksinimleri ile donatılmış nitelikle
öğrenciler yetiştirmek
»Öğrenci odaklı yaklaşımı ile hizmet ve faaliyetleri sürekli iyileştirerek memnuniyet oranını yükseltmek,
»Çalışanlar ve diğer paydaşların memnuniyetini göz önünde bulundurmak,
»Ulusal ve uluslararası bilimsel araştırmalar ile “Bilimin Geleceği” olmak,
»Araştırma-Geliştirme faaliyetlerini destekleyerek “Bilim İnsanı” yetiştirmek,
»Öğrencilere geleceği okumayı öğretmek, güncel ve nitel geleceğe yönelik projeler yapmaya hazırlamak ve
yaptırmak,
»Akademik ve idari tüm süreçlerde etkililiği, etkinliği ve verimliliği ön plana alarak sürekli iyileştirmeyle
sürdürülebilirliği sağlamak,
»Kalite kültürünün üniversite içerisinde yerleşmesine yönelik ortam ve şartları hazırlamak.