Biruni Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi

BirEngelli Birimi

  Biruni Üniversitesi Engelli Öğrenciler Birimi - "Farkındayız, Birlikte Başaracağız"

  Biruni Üniversitesi’nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim hayatlarını kolaylaştırabilmek için gerekli akademik ortamın hazırlanmasını ve eğitim-öğretim süreçlerine tam katılımlarını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeler yapmak üzere, Biruni Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Direktörlüğü bünyesinde “Engelli Öğrenciler Biriminin” yapılanmasını 25.12.2018 tarihli senato kararı ile gerçekleştirdik.

   


   

  Ders Uygulamaları

  • MADDE 7 − (1) Özel gereksinimli öğrencilerin fırsat eşitliği çerçevesinde öğrenim görebilmesi ve başarılarının olumsuz etkilenmemesi için ders öncesinde, sırasında ve sonrasında aşağıdaki hususlara uyulur:
  • Engelli öğrencilerin bulunduğu sınıflarda ders veren / sunum yapan öğretim elemanı ders ile ilgili olarak hazırlayacağı sunum, sinevizyon, tepegöz v.s. dokümanları engel gruplarını dikkate alarak hazırlar.
  • Öğretim elemanları engelli öğrencilere yönelik ders materyali konusunda yardımcı olurlar.
  • Engelli öğrencilere verilen ödev ve projeler bu öğrencilerin engel grubu dikkate alınarak uyarlanır.
  • Sınıflarda özel gereksinimli öğrencilerin oturma ihtiyaçlarını karşılayacak tedbirler alınır.
  • Engel durumundan kaynaklanan ihtiyaçlarına göre özel gereksinimli öğrencilerin dersleri ses kayıt cihazı ile kaydetmesine izin verilir.
  • İşitme engelli öğrencilerin işitme cihazı kullanıp, kullanmamasına bakılmaksızın, sınıfta oturma düzeni ders veren / sunum yapan öğretim elemanını rahatlıkla görebilecekleri şekilde planlanır,
  • İşitme engelli öğrenci bulunan sınıflarda ders veren / sunum yapan öğretim elemanı yüzü sınıfa dönük olarak bulunmaya özen gösterir,
  • Hiç görmeyen ya da az gören öğrencilerin dersle ilgili görsel materyalleri görenlerle eşit miktarda kavrayabilmesi için dersi veren öğretim elemanı tarafından sesli betimleme yapılır.
  • Görme engelli öğrencilerin kişisel görüş ve tartışmalar hariç olmak üzere dersleri ses kayıt cihazı ile kaydetmesine izin verilir,
  • Görme engelli öğrenciler görsel materyallerden yararlanamayacakları için bu materyallerin kullanıldığı derslerle ilgili olarak materyaller sözlü tanımlanarak görme engelli öğrencinin materyali kavraması sağlanır,
  • Bedensel engelli öğrencilerin bulunduğu sınıfların mimari olarak en uygun olan katlarda oluşturulmasına öncelik verilir,
  • Ders izlencelerine “Engel durumunuz varsa bundan dolayı herhangi bir akademik uyarlamaya ihtiyaç duyuyorsanız lütfen benimle iletişime geçiniz” cümlesi eklenir.
  • Öğretim elemanları engelli öğrencilere ilişkin kişisel verileri gizli tutmakla yükümlüdür.
  • Eğitim-öğretim yılı başında her fakülte / meslek yüksekokulu için Dekan/Müdür tarafından bir akademik danışman atanır.

   

  Sınav Uygulamaları

  • Madde 8 – (1) Engelli öğrencilerin engel durumlarından dolayı sınav uygulamaları nedeni ile başarılarının olumsuz yönde etkilenmemesi için aşağıdaki hususlara uyulur.
  • Sınav salonlarının seçimi, engelli öğrencilerin durumu göz önünde bulundurularak yapılır,
  • Sınav görevlilerince sınav saatleri, sınav yerleri ve soruları vb. gibi duyurular engelli öğrenciler göz önünde bulundurularak yapılır.
  • Sınav görevlileri tarafından sınav ya da sorular ile ilgili yapılacak olan duyuru, hatırlatma ya da düzeltmelerin engelli öğrencilerin engel durumları göz önünde bulundurularak yapmaları sağlanır,
  • Bedensel engelli öğrencilerin bulunduğu derslerin sınavları mutlaka erişilebilir ortamlarda yapılır.
  • Engelli öğrencilere zorunlu olması durumunda bilgisayar ortamında da sınav yapılabilir.
  • Raporla belirlenmiş engellilik durumlarında üniversite engelli öğrenci birimi ile işbirliği yapılarak öğrencilere ek süre verilir.
  • İhtiyaç duyulması halinde engelli öğrencilerin sınavlara yardımcı araç – gereç ile (işitme cihazı, teleskopik gözlük, prizmatik gözlük, büyüteç, ses dosyası, vb.) girmelerine izin verilir.
  • Kısmi görme kaybı olan, az gören öğrenciler için soru kitapçığı ya da soru kâğıdı 16 – 18 punto ya da daha büyük puntolarda basılmış olarak hazırlanır.
  • Hiç görmeyen öğrencilerin yazılı sınavlarına refakat edecek, sınav olunan ders ile ilgili terminolojiye hakim olan okuyucu – işaretleyici gözetmen görevlendirilir.
  • Görme, işitme, dikkat eksikliği, hiperaktive, disleksi – disgrafi, distoni vb. sorunlar yaşayan engeli bulunan öğrenciler normal sınav salonlarından ayrı olarak başkalarından rahatsız olmayacakları ve başkalarını da rahatsız etmeyecekleri salonlarda gözetmen eşliğinde tek kişi olarak sınav olmaları sağlanır
  • Konuşma (kekemelik, afazi, disfazi, vb.) ve işitme bozukluğu olan öğrenciler için sözlü sınav uygulamalarında uyarlama veya uygun ölçme ve değerlendirme metotları kullanılır.
  • İhtiyaç duyulması halinde engelli öğrencilerin sınavlara ilaç, tıbbi malzeme ya da sıvı ile (İnsulin Pompası v.b.) girmelerine izin verilir,
  • Engelli öğrencilerin sınav sırasında tuvalet-lavabo ihtiyacı olması halinde sınav görevlisi nezaretinde olmak kaydı ile sınav sorumlusu tarafından izin verilebilir.

   

  Ders Muafiyeti ve İntibak

  • MADDE 9 - (1) Özel durumu ve derecesi sağlık raporu ile belgelendirilen ve muafiyet isteğinde bulunan engelli öğrenciler, ders seçmeli ise eşdeğeri, eşdeğeri yoksa ya da zorunlu ise danışmanın ve ders veren öğretim elemanının onayıyla söz konusu güçlüklerin giderilmesine ilişkin değişiklikler, uyarlamalar ve düzenlemeler yapılarak öğrencinin dersi alması sağlanır.
  • (2) İntibakın mümkün olmadığı durumlarda öğrencinin muaf tutulmasının istendiği dersin niteliğine göre (zorunlu/seçimlik) aynı kredide başka bir dersi seçmesi sağlanır.

   

  Hedeflerimiz

  • Binalarımızın “Engelli Dostu Bina” olması konusunda eksiklerin tamamlanması,
  • Engellilikle ilgili ders havuzumuzun çeşitliliğinin arttırılması,
  • Engelli öğrencilerimizin önerileri doğrultusunda engelline uygun hale getirilen seçmeli derslerin açılması, 
  • Birimimizde Engellilik konusunda çalışmak isteyen gönüllü öğrencilere de yer vermek,
  • YÖK’ün «ENGELSİZ ÜNİVERSİTE BAYRAKLARI» için 2021 başvurusu yapabilmek.

   

  Engelsiz Üniversite Bayrakları

  1) Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak)

  2) Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak)

  3) Sosyo-Kültürel Faaliyetlere Erişilebilirlik (Mavi Bayrak)

  --

  1) Mekânda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) Açık, yarı açık ve kapalı alanların engelli bireylere yönelik düzenlenmesine ilişkin kanun, tüzük, imar planları, yönetmelik hükümleri, TS 9111 ve farklı uluslararası standartlar gözetilerek, fen, sağlık ve çevre şartlarına uygunluk açısından belli bir düzeyde gayret gösteren üniversitelerimize Turuncu Bayrak verilecektir.

  2) Eğitimde Erişilebilirlik (Yeşil Bayrak) Engelli öğrencilerin doğal eğitim haklarının nitelikli olarak gerçekleşmesi için, verilen eğitimlerin çeşitli aşamalarında belli bir düzeyde destekleyici bilgi, belge, ders araç ve gereçlerini sağlayan üniversitelerimizde yapılan çalışmaları desteklemek ve teşvik etmek üzere Yeşil Bayrak verilecektir.

  3) Sosyo-Kültürel Faaliyetlere Erişilebilirlik (Mavi Bayrak) Engelli öğrencilerimizin sosyal ve kültürel faaliyetlere erişimleri ve etkin katılımlarına yönelik alınmış olan tedbirleri ve hizmetleri desteklemek ve teşvik etmek üzere bu konuda belli bir düzeyde gayret eden üniversitelerimize Mavi Bayrak verilecektir.


   

BirEngelli Birimi
Prof. Dr. Sevim SAVAŞER
Rektör Yardımcısı / Başkan

-

Prof. Dr. Uğur CAVLAK
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Üye

ucavlak@biruni.edu.tr

-

Prof. Dr. Hülya KAYIHAN
Sağlık Bilimleri Fakültesi / Üye

hkayihan@biruni.edu.tr

-

Prof. Dr. Ahmet BELCE
Tıp Fakültesi / Üye

abelce@biruni.edu.tr

-

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Tuba CEYHUN
Eğitim Fakültesi / Üye

aceyhun@biruni.edu.tr

-

Mehmet Menderes ÜNAL
Genel Sekreter Yardımcısı

munal@biruni.edu.tr

-

Levent AYDIN
Destek Hizmetleri Direktörlüğü / Üye

laydin@biruni.edu.tr

-

Bahar Gülhan KURU
Öğrenci İşleri Direktörlüğü / Üye

bkuru@biruni.edu.tr

-

Ayla KÜÇÜK
Sağlık, Kültür ve Spor Direktörlüğü / Üye

akucuk@biruni.edu.tr

-

Engelli Öğrenci Temsilcisi
Üye

-

-